model photo:Takashi Daibo
model:Mikuto Yamaguchi , Kounosuke Mino , Hiryu Izumi , Haru Tsukaki ,
Rinka Yamamoto , Mana Yamamoto , Miku Niwa , Mei Okutani
Cooperation:PROPS NOW , Yotsuba Design